%

2019.12.09

WEB インタビュー掲載情報!

WEB インタビュー掲載情報!

デビュー30周年「人間椅子」が語る音楽と勉学!? 
「ストイックな浪人時代は自分に酔ってた」

https://dot.asahi.com/aera/2019120900009.html